ประวัติและการก่อตั้งโรงเรียนเรวดี

โรงเรียนเรวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2498 โดย นางเรวดี เทียนประภาส เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาล มีอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว คืออาคารชั้นครึ่งในปัจจุบัน มีที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ 300 ตารางวา เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษา เมื่อ พ.. 2500 และขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.. 2506 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.. 2510 และต่อมา พ.. 2512 ได้รับการรับรองวิทยฐานะถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

               โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารต่าง ๆ ดังนี้

.. 2511        สร้างอาคาร 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน

.. 2518        สร้างอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องโภชนาการ ชั้น 2 เป็นที่พักนักเรียนประจำ ชั้น 3 และ ชั้น 4 เป็นห้องเรียน

.. 2528        สร้างอาคารชั้นเดียวและสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 25 x 12.5 เมตร ส่วนที่ตื้นที่สุด 0.75 เมตร และส่วนที่ลึกที่สุด 1.75 เมตร

.. 2533        สร้างอาคารอเนกประสงค์ มีพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นห้องประชุมใหญ่ ห้องฝึกกีฬาในร่ม ห้องจริยศึกษา ชั้นล่างเป็นโรงอาหารใหญ่ และใช้เป็นที่นั่งพักของผู้ปกครอง เมื่อมารอรับนักเรียน

จัดห้องเรียนประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

.. 2529 จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา

.. 2535 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้างทางด่วนระยะที่ 2 สายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ ผ่านข้างโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกระดับชั้น และห้องนอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

.. 2537 จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้น ป.3 – .3

.. 2539 เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้น ป.1 – .3

.. 2540 จัดทำห้องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 1 ห้อง เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เปิดสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้น ป.1 – .3

              โรงเรียนรับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งไปกลับและประจำ มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการทางการศึกษา ห้องสมุด ห้องอาหารรวมทั้ง
อาคารอเนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นห้องประชุม ห้องฝึกกีฬา ห้องจริยศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆครบถ้วน

กลับไปหน้าแรก